Datahåndtering

Her kan du læse om hvordan Center Mental Sundhed og psykolog Kim Juul Larsen, samt tilknyttede medarbejdere håndterer personoplysninger, personfølsomme oplysninger, hvordan din data beskyttes mv.

1. Dataansvarlig

Center Mental Sundhed v/ psykolog Kim Juul Larsen er dataansvarlig. Dermed har virksomheden ansvaret for at sikre, at behandlingen af dine data og dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder GDPR (General Data Protection Regulation).

Kontakt oplysninger:

Center mental Sundhed v/Kim Juul Larsen, Åløkkevej 7, 5463 Harndrup, CVR-nr. 26489210

Kontaktperson: Kim Juul Larsen, tlf.: +45 2221 2051 e-mail: kontakt@centermentalsundhed.dk

2. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

I forbindelse med dine samtaler noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalføring, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Med andre ord indsamles, behandles og opbevares kun de oplysninger der er nødvendige for at kunne gennemføre et samtaleforløb.

Udover de helbreds oplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbreds oplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f., psykologlovens §14.

Oplysningerne kan opdeles i følgende hovedkategorier:

• Oplysninger til brug for at kunne indgå en aftale:

I forbindelse med indgåelse af en aftale (f.eks. om start af behandlingsforløb) behandler vi de personoplysninger, som du selv giver til os. Det omfatter typisk almindelige kontakt oplysninger (f.eks. navn, adresse, stilling, personnummer og e-mailadresse). Vi behandler disse personoplysninger for at kunne administrere og betjene dig eller virksomheden som kunde.

• Følsomme oplysninger:

Vi behandler følsomme personoplysninger i det omfang, at det er nødvendigt for at kunne behandle dig, eller hvis lovgivningen kræver det. De følsomme personoplysninger vil typisk være helbreds oplysninger, som er relevante i forbindelse med din behandling. Datastyrelsen har vurderet, at det at gå til psykolog er en personfølsom oplysning i sig selv. Dette da det vurderes som en helbredsoplysning. Det betyder at al kontakt (f.eks. e-mail) skal behandles som indeholdende personfølsomme oplysninger, og følger lovgivningens anvisninger om sikkerhed.

• Oplysninger til brug for behandling:

Vi behandler alle de personoplysninger, som er nødvendige for på bedst mulig vis at løse den opgave, som du har betroet os. Oplysningerne kan du enten selv have givet os, eller vi kan have indhentet dem fra tredje part, herunder fra andre sundhedspersoner fx din læge.

• Digitale oplysninger:

Når du besøger vores hjemmeside opsamles oplysninger i logfiler sammen med IP-adressen. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges. De cookies, som Center Mental Sundhed v/Kim Juul Larsen anvender, indeholder ingen personlige oplysninger. Oplysningerne anvendes til optimering af hjemmesiden efter vores kunders behov.

Ønsker du ikke, at der indsamles statistik i forbindelse med dit brug af centermentalsundhed.dk, kan du fravælge det herunder.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

3. Markedsføring

Ingen oplysninger om nogen, der kommer hos Center Mental Sundhed vil blive videregivet til brug for markedsføring, naturligvis heller ikke personoplysninger.

4. Videregivelse af personoplysninger

Videregivelse af helbreds oplysninger og andre personfølsomme oplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. Det omfatter f.eks. tilfælde, hvor vi skal bruge personnummeret mv. til at indberette til offentlige myndigheder eller sundhedsforsikring. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive relevante personoplysninger til den, der skal betale.

Personoplysningerne videregives alene til eksterne samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner for, at vi kan levere den ydelse, som vi har aftalt. I disse tilfælde vil behandlingen af personoplysningerne ske efter instruks fra Center Mental Sundhed v/Kim Juul Larsen og på baggrund af en databehandleraftale med samarbejdspartneren, herunder gældende lovgivning.

5. Opbevaring af personoplysninger

I henhold til psykologloven opbevares personoplysninger (herunder journal) i minimum 5 år efter endt behandling jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

6. Dine rettigheder

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

7. Klage

Hvis du finder noget kritisabelt i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, så sig det endelig til mig, så jeg kan rette op på det. Du kan finde nærmere oplysninger om love og regler hos Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

8. Eget ansvar

Sender du personfølsomme oplysninger til mig ad ikke sikre veje som SMS og almindelig e-mail, så er det dit eget ansvar. Det er tilladt at sende almindelig mail og sms, hvis den ikke indeholde personfølsomme oplysninger. Og, hvis jeg sender svar via de almindelige kanaler, så underskriver jeg mig kun med mit navn.

Jeg kan tilbyde dig sikre kanaler, så hvis du er i tvivl, skal du ringe til mig på tlf. 2222 2051 og vi kan aftale hvordan vi kommunikere mest sikkert med hinanden.

Med venlig hilsen

Kim Juul Larsen

Psykolog og indehaver